Nordisk kommunikation

Vi är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar den kommunikativa förmågan i stora och medelstora organisationer och företag. Med fokus på intern kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.

Kontakta oss

Olof Palmes Gata 13
111 37 Stockholm
Tfn: 08-612 55 50
Fax: 08-612 55 59
info@nordisk-kommunikation.com

Chefens hantering av konflikter

En chefs förmåga att kunna hantera konflikter är avgörande för en organisations funktionalitet och inte minst medarbetares välmående. Ett sätt att aktivt förebygga och hantera konflikter är användandet av dialog. 

Att konflikter uppstår på arbetsplatser är inte speciellt ovanligt. Som en del av den kommunikativa förmågan är det viktigt att kunna hantera konflikter, inte minst som chef. Cecilia Åkerblom är ledarskapsexpert på fackförbundet Ledarna och har forskat om unga ledares utveckling. Undersökningen visar att orsaken till konflikterna i 33 procent handlade om samarbetsproblem kollegor emellan. 20 procent handlade om arbetssätt eller rutiner och i 13 procent handlade konflikterna om produktivitet.

Cecilia Åkerblom understryker att man som chef inte kan undvika att hantera konflikter. Själva hanteringen är en stor del av såväl medarbetares välmående som organisationens funktionalitet. I längden bidrar en aktiv hantering av konflikter till en öppen och tillåtande arbetskultur.

Ett sätt att aktivt hantera och förebygga konflikter är att använda sig av dialog. Dialogen har stor betydelse för att skapa delaktighet och stödja utvecklingen till en lärande organisation. Användandet av dialog stimuleras i verksamheter som präglas av öppenhet, generositet och en vilja att hjälpa varandra, och på motsvarande sätt hindras den i kulturer som kännetecknas av hög intern konkurrens och missunnsamhet.

Organisationsförändringar och finansiellt tuffa tider är påfrestande för såväl medarbetare som chefer. När det uppstår problem, irritation och konflikter på arbetsplatsen har det ofta sin grund i bristande kommunikation. Ett av våra kommunikationsverktyg för chefer, dialogverktyget, hjälper ledare att arbeta med dialog. Ett tips är att ställa utforskande frågor, lyssna och att prata om både tankar och känslor.

Dialogen utmärker sig från diskussioner och debatter genom att fokus ligger på att lyssna, fråga och reflektera. Till skillnad från diskussionen, där resultatet är att nå en kompromiss, eller debatten, där någon vinner, ska resultatet efter en dialog vara ny förståelse och insikt.

 

Ill 13_dialog