Frukostseminarium: Benchmark 2015

Frukostseminarium: Benchmark 2015

Vilka är dagens gemensamma utmaningar inom internkommunikation? Vilka kanaler och aktörer är viktigast att prioritera? Vilka resultat är möjliga att uppnå när det gäller chefernas och högsta ledningens kommunikativa förmågor? Finns det skillnader mellan olika branscher?

Onsdag 20 maj får du som deltagare möjlighet att veta mer om resultatet av vår benchmarkundersökning som mäter de viktigaste delarna i organisationens kommunikationssystem.

Tryck på bilden för att veta mer.

Nordisk kommunikation

Vi är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.

Kontakta oss

Olof Palmes Gata 13
111 37 Stockholm
Tfn: 08-612 55 50
Fax: 08-612 55 59
info@nordisk-kommunikation.com

Region Skåne stärker sina kommunikatörer med kommunikationsverktyg

Appelros_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Maria Appelros, enhetschef strategisk kommunikation i Region Skåne! Ni har nyligen valt att träna era kommunikatörer i kommunikationsverktygen. Vad fick er att besluta er för att göra det?
Det hade gått några år sedan vi tog in kommunikationsverktygen i vår verksamhet och utbildning i hur de skulle användas. Nu var det dags att vi fick en genomgång av de uppdaterade versionerna men också att få en gemensam plattform för att diskutera de kommunikationsutmaningar vi har.

Hur upplevde era kommunikatörer utbildningen?
Utbildningen fick mycket positivt mottagande. Här på Region Skåne har vi en enorm bredd av våra kommunikationsuppdrag med många olika slags målgrupper. Med kunskap om samtliga kommunikationsverktyg kan kommunikatörerna anpassa vilka verktyg som passar bäst för just deras uppdragsgivare. Vi tyckte också att det var värdefullt att vi diskuterade case direkt från vår verksamhet.

Vad är era förhoppningar att kommunikationsverktygen ska bidra till i er verksamhet?
Givetvis en högre kvalitet i kommunikationsarbetet. Genom att få upp ögonen för verktygen kan vi förhoppningsvis få nya perspektiv på ”gamla” utmaningar. Verktygen ska också stötta chefer och projektledare och främja en kommunikativ kultur i vår organisation. För att cheferna ska anamma verktygen krävs i många fall att en kommunikatör finns som rådgivande stöd inledningsvis.

Hur ser ni på möjligheter att få fler chefer att själva använda verktygen för att stärka sin strategiska kommunikationsförmåga?
Det kommunikativa ledarskapet är en viktig framgångsfaktor för Region Skåne. Vi känner väl till att närmaste chefens kommunikativa förmåga är oerhört viktig för medarbetaren genom att närmaste chefen anses vara den viktigaste informationskällan. Vi utbildar nya chefer i kommunikation, men behöver även lyfta in kommunikation som en naturlig dimension i ledningsgrupperna. I det arbetet fyller kommunikatörerna en viktig roll. Ett sätt att komma igång är att ta avstamp i kommunikationsverktygen.

Vad har ni för tips till andra verksamheter som funderar på att själva jobba med kommunikationsverktyg?
Använd er egen verksamhet som case i utbildningen för att nå ökad förståelse för nyttan. Säkerställ att det finns ambassadörer som kan följa upp användningen av verktygen och stå för kontinuitet. Gör verktygen lättillgängliga i era interna kanaler.