Nordisk kommunikation

Vi är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar den kommunikativa förmågan internt i organisationer och företag. Med fokus på kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.

Kontakta oss

Olof Palmes Gata 13
111 37 Stockholm
Tfn: 08-612 55 50
Fax: 08-612 55 59
info@nordisk-kommunikation.com

Havs- och vattenmyndigheten satsar på kommunikativt ledarskap

Hej Charlotte Benjaminsson, kommunikatör på Havs- och vattenmyndigheten! Varför har ni valt att satsa på att stärka era chefers kommunikativa förmåga?

CharlotteAtt vara chef är att kommunicera. Det är viktigt att kunna vara tydlig med verksamhetens inriktning, engagera medarbetare, ge feedback och hantera svåra samtal. Havs- och vattenmyndigheten är en kunskap- och tjänsteproducerande organisation med engagerade och kompetenta medarbetare. Att vara kommunikativ är därför en viktig del i ett modernt ledarskap och något vi vill utveckla och stärka hos våra chefer. Under utbildningen var det tydligt att så gott som alla chefer är väldigt intresserade av dessa kommunikations- och ledarskapsfrågor och att de samtidigt har olika behov av hjälp och stöd kring kommunikation i sin roll som chef.

Vilka konkreta vinster och styrkor ser ni med att träna era chefer i medveten strategisk kommunikation?
Våra chefer är redan idag duktiga på att kommunicera, men med gemensamma metoder och verktyg kommer de förhoppningsvis öka sin kommunikativa förmåga ännu mer och hitta sätt som fungerar för dem i deras vardag.

Genom att kommunikationsplanera underlättar vi prioriteringar och ökar tydligheten i våra uppdrag. Vi samordnar arbetet bättre inom vår myndighet och blir tydligare i våra kontakter utåt. Vi gör förhoppningsvis ett ännu bättre jobb och använder resurserna på ett bra sätt och förebygger stress bland våra medarbetare.

På vilket sätt samarbetar kommunikation och HR?
I dag samarbetar vi främst inom kommunikativt ledarskap och hur vi kan utveckla chefernas kommunikationsförmåga. Vi möts också i diskussioner om resultat från medarbetarundersökningar och hur vi kan utveckla kommunikationen inom myndigheten.

Vad ser ni för möjligheter och styrkor med ett sådant samarbete?
Gemensamma prioriteringar och förbättringsarbete ger förhoppningsvis större effekt ute i verksamheten. Vi hoppas att vårt samarbete inom kommunikativt ledarskap ger positivt utslag i våra medarbetarundersökningar.

Vad har ni för tips till andra verksamheter som vill satsa på chefernas kommunikativa förmåga?
Gör ett ordentligt förarbete innan ni sätter igång. Ha ett utgångsläge, mät gärna chefernas kommunikativa förmåga i medarbetarundersökningen eller liknande. Försök också att göra det så enkelt och konkret som möjligt, förklara nyttan och erbjud enkla verktyg så att cheferna inte behöver uppfinna hjulet. Uppmuntra till erfarenhetsutbyte chefer emellan, det finns jättemycket att lära av varandras goda exempel. Och stötta chefen i det fortsatta arbetet genom att vara bollplank, ge råd och hjälpa dem utveckla sina egna kommunikationssystem.

 

HaV_cyan_svart_1000x397px